Paul Harris Society Subcommittee

DG_image

Narayan Krishna Kharel

Chair ( 2024- 2025)

  • Club :Kathmandu
DG_image

Rtn. Sachin Awale

Co-chair( 2024- 2025)

  • Club : Kathmandu Height
DG_image

Shalik Ram Adhikari

Co-chair( 2024- 2025)

  • Club : Pashupati Kathmandu
DG_image

Mr. Sanjay Ghiraiya Agrawal

Co-chair( 2024- 2025)

  • Club : Thamel-Kathmandu
Rtn. Sushil Prasad Rijal

Rtn. Sushil Prasad Rijal

Advisor (2024-2025)

  • Club : Biratnagar Mid Town